Συμπλήρωση Στοιχείων Online
Συγκεντρώνουμε τα δεδομένα σας

Επιλέγετε αν η αίτηση ρύθμισης αφορά ατομικά χρέη ή χρέη  εταιρείας και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία. 

Προσοχή: στην πορεία θα χρειαστούμε τους κωδικούς TaxisNET είτε ατομικούς είτε της επιχείρησης, τους οποίους δεν σας ζητάμε online.

Πληρωμή €200 + ΦΠΑ

Είναι το αρχικό ποσό που χρεώνουμε για την αρχική υποβολή, το άνοιγμα του φακέλου σας και την έναρξη της διαδικασίας. 

Υποβολή Αίτησης Online στην πλατφόρμα ρύθμισης από εμάς ως συμβούλους

Υποβάλλουμε την αρχική αίτηση ένταξης στη διαδικασία. 

Για την ολοκλήρωση του σταδίου, σε περίπτωση ατομικής ρύθμισης (όχι εταιρείας) εαν είσαστε έγγαμος, θα χρειαστούμε τους κωδικούς TaxisNET της συζύγου η οποία θα πρέπει να συναινέσει στην άρση προσωπικών της δεδομένων.

Αναμονή άντλησης στοιχείων από Δημόσιο & Τράπεζες

Το στάδιο αυτό μπορεί να διαρκέσει και 1 μήνα καθώς αναμένουμε από διάφορες πηγές να επικαιροποιήσουν τις οφειλές που "βλέπουν" στο ΑΦΜ μας.

Επιβεβαίωση ορθότητας αντιπαραβολή

Ελέγχουμε μαζί σας αν τα δεδομένα που εμφανίζονται ως οφειλές, ακίνητα κοκ είναι τα ορθά και κάνουμε αίτημα διόρθωσης σε περίπτωση που διαφωνούμε με κάποιο.

Οριστικοποιούμε την καταχώρηση των στοιχείων ακίνητης περιουσίας ένα προς ένα.

Έλεγχος Επιλεξιμότητας υποβολή πρότασης αποπληρωμής

Με δεδομένο πως έχουμε καταγεγραμμένες πλέον επίσημα τις οφειλές μας, ελέγχουμε την επιλεξιμότητά μας και συζητάμε μαζί σας τον προτιθέμενο τρόπο αποπληρωμής του συνολικού ποσού. Σε περίπτωση επιχείρησης, καταγράφουμε τα αναγκαία στοιχεία ώστε να ετοιμάσουμε το επιχειρησιακό σχέδιο  (business plan) αν απαιτείται.

Χαρτογράφηση διαδικασίας οριστικοποίηση επιλογών

Οριστική προσφορά εκ μέρους μας για ολοκλήρωση της διαδικασίας, πλήρης επεξήγηση των σταδίων από εδώ και πέρα ανάλογα της περίπτωσης.

Συγκέντρωση δικαιολογητικών διαφέρει για ατομικό αίτημα ή επιχείρηση

Ατομικά θα χρειαστούν κάποια έγγραφα για τα οποία σας καθοδηγούμε, όπως ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό μη πτώχευσης κοκ.

Για επιχειρήσεις θα χρειαστεί μία σειρά εγγράφων, οικονομικών δεδομένων ή και η σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου. Ανάλογα τη νομική μορφή της επιχείρησης σας καθοδηγούμε τι θα χρειαστεί και από ποιούς φορείς. 

Οριστική υποβολή αίτησης

Υποβάλλουμε την ολοκληρωμένη αίτηση.

Τα στάδια από εδώ και πέρα ποικίλλουν ανάλογα τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. 

Αναμονή αποτελεσμάτων από πιστωτές και συντονιστή πιστωτή

Αξιολόγηση της συμφωνίας και προετοιμασία εγγράφων

Σύναψη συμφωνίας μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών

Το τελικό στάδιο της διαδικασίας