Συχνές Ερωτήσεις

Οι πιο συχνές ερωτήσεις με απαντήσεις. Το αρχείο επικαιροποιείται συνεχώς.

Αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς τράπεζες, το δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης διαμόρφωσης της ρύθμισης των οφειλών σας προς χρηματοδοτικούς φορείς, χωρίς να τίθεται όριο στον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης. Για την αποπληρωμή όμως των οφειλών προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης τίθεται ανώτατο όριο δόσεων 240 δόσεις.

Οι χρηματοδοτικοί φορείς (πχ τράπεζες), το δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους έχετε βεβαιωμένες οφειλές. 

Δικαίωμα για υποβολή αίτησης έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που οφείλει ποσό μεγαλύτερο από €10.000, χωρίς να το οφείλει σε έναν πιστωτή με ποσοστό >90%.

Προκύπτει από ειδικό αλγόριθμο, δηλαδή από αυτόματο υπολογιστικό εργαλείο που αξιολογεί την οικονομική κατάστασή σας, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης.

Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει από εσάς. Το καλύτερο είναι να εμπιστευτείτε εξειδικευμένους συμβούλους όπως εμάς. 

Ναι, προβλέπεται διαγραφή οφειλών εφόσον πληρούνται συγκεκριμένοι κανόνες (αρχή μη-χειροτέρευσης πιστωτών).

Με την αίτηση διαγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό προσαυξήσεων προς το δημόσιο.

Η διαγραφή γίνεται υπό την προϋπόθεση της πλήρους αποπληρωμής του ποσού που θα προκύψει από τη ρύθμιση (δλδ πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, να μη χαθεί η ρύθμιση).

Σημείωση: Δεν είναι εφικτή η διαγραφή βασική οφειλής φόρων προς το δημόσιο και ασφαλιστικών εισφορών.

Όχι. Αν κάποιος οφείλει μόνο σε μια τράπεζα, τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να απευθυνθεί σε αυτή για τη ρύθμιση των χρεών.

Πρέπει να καταγράψουμε πρώτα τις οφειλές σας και να δούμε την επιλεξιμότητά σας.  Αν χρωστάτε μόνο σε ένα πιστωτή θα πρέπει να απευθυνθείτε σε αυτόν για τη ρύθμιση των χρεών. Ωστόσο, αν χρωστάτε σε δυο η περισσότερους πιστωτές, (π.χ. προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ) τότε μπορεί να υπαχθείτε. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε τα στοιχεία σας και να ελέγχουμε την επιλεξιμότητά σας. 

Οφειλές δημοσίου θεωρούνται φόροι, τέλη, εισφορές, πρόστιμα, κλπ που εκδίδονται/βεβαιώνονται από δημόσιους φορείς.

Ναι, υπό προυποθέσεις. Αρχικά, δεν είναι εφικτή η ρύθμιση μόνο κάποιων από τις συνολικές οφειλές. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός παρέχει τη δυνατότητα για συνολική αναδιάρθρωση του συνόλου των οφειλών. Στην πορεία σε περίπτωση αρντητικής απάντησης της τράπεζας, δίνεται η δυνατότητα διμερούς σύμβασης ρύθμισης με το δημόσιο. 

Η υποβολή αίτησης δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας μιας σύμβασης. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποκλειστεί μια ενδεχόμενη καταγγελία της σύμβασης.

Αποκλείεται η επιβολή κατάσχεσης λογαριασμού ή πλειστηριασμού ακινήτου, καθώς, μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναστέλλεται κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης.

Αρχικά όχι, πρόκειται για συνολικό αίτημα ρύθμισης. Στην πορεία είναι εφικτό, ανάλογα τις απαντήσεις που θα έχουμε από τους πιστωτές. 

Όχι. Μπορεί να γίνει ατομικά αίτημα ωστόσο, για τις οφειλές που έχουν “πέσει” στα ατομικά σας στοιχεία.

Μόνο για επιχειρήσεις με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια (πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ή μεγάλες οφειλές). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων όχι. 

Είναι εφικτό. Το σύστημα δεν είναι “κλειστό” για χρήση μόνο από λογιστές, οικονομολόγους, νομικούς κοκ.

Απαιτεί συνδυασμό πολλαπλών και εξειδικευμένων γνώσεων αλλά και εμπειρίας στο οικονομικό περιβάλλον. Πιθανότατα θα παιδευτείτε υπερβολικά, σπαταλώντας υπερπολλαπλάσιες ώρες από οτι εμείς, με αμφίβολο αποτέλεσμα και υψηλές πιθανότητες λαθών.

 Επιπροσθέτως, ο όγκος των περιπτώσεων που χειριζόμαστε μας κάνει να γνωρίζουμε αρκετές ιδιαιτερότητες της διαδικασίας.

αν χαθούν περισσότερες των 3 δόσεων, χάνεται όλη η ρύθμιση και επιστρέφουμε στο αρχικό ποσό οφειλής (προ πιθανού κουρέματος ή διαγραφής προσαυξήσεων). Με απλά λόγια, δε πρέπει να χάσετε τις ρυθμίσεις αν ενταχθείτε καθώς επιστρέφουμε στην πρότερη κατάσταση.

οχι αν δεν οριστικοποιήσουμε/αποδεχθούμε τη συμφωνία και υπογράψουμε τις τελικές συμβάσεις. 

Ναι, αρκεί να μπορούμε να τεκμηριώσουμε επιδείνωση οικονομικής κατάστασης.