Συχνές Ερωτήσεις

Οι πιο συχνές ερωτήσεις με απαντήσεις

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς τράπεζες, το δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης διαμόρφωσης της ρύθμισης των οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, χωρίς να τίθεται όριο στον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης. Για την αποπληρωμή όμως των οφειλών προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης τίθεται ανώτατο όριο δόσεων 240 δόσεις.

Πιστωτές θεωρούνται οι χρηματοδοτικοί φορείς, το δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που έχουνε χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.

Δικαίωμα για υποβολή αίτησης έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα.

Προκύπτει από ειδικό αλγόριθμο, δηλαδή από αυτόματο υπολογιστικό εργαλείο που αξιολογεί την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει είτε από τον οφειλέτη είτε από τους χρηματοδοτικούς φορείς.

Ναι, προβλέπεται διαγραφή οφειλών εφόσον πληρούνται συγκεκριμένοι κανόνες (αρχή μη-χειροτέρευσης πιστωτών). Η διαγραφή γίνεται υπό την προϋπόθεση της πλήρους αποπληρωμής του ποσού που θα προκύψει από τη ρύθμιση. Σχετικά με τη διαγραφή οφειλών του δημοσίου αυτή εφαρμόζεται από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη.

Σημείωση: Απαγορεύεται η διαγραφή βασική οφειλής παρακρατούμενων φόρων προς το δημόσιο και ασφαλιστικών εισφορών.

Όχι. Αν κάποιος οφείλει μόνο σε μια τράπεζα, τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να απευθυνθεί σε αυτή για τη ρύθμιση των χρεών.

Όχι. Αν χρωστάει μόνο σε ένα πιστωτή θα πρέπει να απευθυνθεί σε αυτόν για τη ρύθμιση των χρεών του. Ωστόσο, αν χρωστάει σε δυο η περισσότερους πιστωτές, (π.χ. προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ) τότε μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία.

Οφειλές δημοσίου θεωρούνται φόροι, τέλη, εισφορές, πρόστιμα, κλπ που εκδίδονται/βεβαιώνονται από δημόσιους φορείς.

Δεν είναι εφικτή η ρύθμιση μόνο κάποιων από τις συνολικές οφειλές. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός παρέχει τη δυνατότητα για συνολική αναδιάρθρωση του συνόλου των οφειλών.

Η υποβολή αίτησης δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας μιας σύμβασης. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποκλειστεί μια ενδεχόμενη καταγγελία της σύμβασης. Σημειώνεται ότι αποκλείεται η επιβολή κατάσχεσης λογαριασμού ή πλειστηριασμού ακινήτου καθώς μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναστέλλεται κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης.