Τα στοιχεία που θα χρειαστούμε
Ετήσιο Εισόδημα Ιδίου
Ετήσιο Εισόδημα Συζύγου

Θα χρειαστούμε τους κωδικούς TAXISnet για την υποβολή της αίτησης.